Oznámenie
o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Voľby sa budú konať v čase od 7.00 h do 22.00 h

V zmysle zákona NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení podľa § 3

určujem

volebné okrsky a miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov nasledovne:

Volebný okrsok č. 1 – Obec Helcmanovce

Volebná miestnosť: DSaK Helcmanovce – spoločenská miestnosť

 

 

Tibor Theis

starosta obce v.r.

V Helcmanovciach, 29.01.2014