P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

   Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.01.2014 o 1300 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

 

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou

4. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2013

5. Správa o plnení LHP za rok 2013

6. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2013 a  rozpočet na rok 2014

7. Správa dozornej rady za rok 2013

8. Odsúhlasenie podielov

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                  Predseda US