P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02.01.2015 (piatok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

       3.1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie  

              osvedčení o zvolení  novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  

              obecného zastupiteľstva

       3.2.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie   

               vedenia  ustanovujúcehozasadnutia novozvoleným starostom

       3.3.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

       3.4.  Vystúpenie novozvoleného starostu

4. Schválenie programu

5. Voľba návrhovej komisie

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.

8. Zriadenie komisií, návrh na  predsedov

9. Určenie platu starostu obce

10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

11. Určenie platu zástupcu starostu

12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I. polrok 2015

13. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na mimoriadnu inventarizáciu majetku

14. Diskusia

15. Záver.

V Helcmanovciach, dňa 18. 12. 2014


Tibor Theis 
starosta obce