P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2013 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Úprava rozpočtu obce Helcmanovce za rok 2013
  4. Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2014
  5. Dane a poplatky za rok 2014
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. ZáverV Helcmanovciach, dňa 12. 12. 2013


Tibor Theis 
starosta obce