P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2013 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. ZáverV Helcmanovciach, dňa 16. 10. 2013


Tibor Theis 
starosta obce