P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2013 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informacia zo zasadnutí komisií pri OZ
  4. VZN obce o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
  5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na II. polrok 2013
  6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2012
  7. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2012 a stanovisko HK obce Helcmanovce k záverečnemu účtu obce za rok 2012
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Návrh na uznesenie
  11. ZáverV Helcmanovciach, dňa 18. 9. 2013


Tibor Theis 
starosta obce