P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2011 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informacia zo zasadnutí komisií pri OZ
  4. Plnenie rozpočtu obce za 1 polrok 2011
  5. Informácia o výbere daní a poplatkov  od začiatku roka
  6. Informácia o postupe prác – „Revitalizácia centra obce“
  7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
  8. Diskusia
  9. ZáverV Helcmanovciach, dňa 07. 10. 2011


Tibor Theis 
starosta obce