P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 11.07.2011 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:


  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informacia zo zasadnutí komisií pri OZ
  4. Programový rozpočet obce na rok 2111
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. ZáverV Helcmanovciach, dňa 06. 07. 2011


Tibor Theis 
starosta obce