P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 6.06.2011 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:


  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informacia zo zasadnutí komisií pri OZ
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k Zaverečnému účtu obce za rok 2010
  5. Správa o hospodarení obce - Zaverečný účet obce za rok 2010
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. ZáverV Helcmanovciach, dňa 01. 06. 2011


Tibor Theis 
starosta obce