P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 9.05.2011 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:


  1. Otvorenie
  2. Rozpočet obce Helcmanovce na rok 2011
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. ZáverV Helcmanovciach, dňa 04. 05. 2011


Tibor Theis 
starosta obce