P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2011 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:


 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Helcmanovce na rok
  2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 - 2013
 5. Rozpočet obce Helcmanovce
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. ZáverV Helcmanovciach, dňa 20. 04. 2011


Tibor Theis 
starosta obce