Do sekcie dokumenty boli pridané  tieto dokumenty: Odpis uznesení zo zasadnutia OZ Helcmanovce dňa 14.12.2011, Všeobecne záväzné nariadenie, Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach konaného dňa 14. 12. 2011, Dodatok č.2 k VZN Obce Helcmanovce č. 12/2008