Do sekcie dokumenty boli pridané  Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch, Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovacích _miestach, VZN na rok 2012