OBEC  H E L C M A N O V C E

OBEC  H E L C M A N O V C E  v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR č. 552 /2003  Z.z. o výkone  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 V Y H L A S U J E    V Ý B E R O V É     K O N A N I E

 na obsadenie funkcie  riaditeľa / -ky  ZŠsMŠ Helcmanovce.

viac informácii najdete pod menu Výberové konania