POZVÁNKA 

    

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.07.2021 /streda / o 16:00 hod. zasadacej miestnosti OcÚ: 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce

      Helcmanovce  na rok 2021 a roky 2022-2023

 1. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2021 a roky 2022-2023
 2. Príloha č. 9 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku

      a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce

 1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Helcmanovce č. 01/2021 o určení výšky

    príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 1. Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na I. polrok 2021
 2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
 3. Schválenie predĺženia PHSR obce Helcmanovce
 4. Schválenie bytovej komisie
 5. Zmluva o nájme - SWAN Mobile, a. s
 6. Ponukový list – kuchyňa od 1.9.2021
 7. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k upozorneniu zo dňa 28.4.2021
 8. Rôzne
 9. Záver 

Helcmanovce, 22.07.2021

Tibor Theis v.r.

starosta obce