POZVÁNKA 

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 20.10.2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ: 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  5. Založenie sociálneho podniku obce Helcmanovce
  6. Banícky dom
  7. Schválenie nájomcov v 7 bj- Helcmanovce 166
  8. Spolufinancovanie výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúci
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Helcmanovce, 14.10.2021 

Tibor Theis

starosta obce