POZVÁNKA 

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.04. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce. 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia 
 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 1. Kontrola plnenia uznesení 
 1. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce 
 1. Návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky obce v zmysle § 18a ods. 9 písm. b) zákona o obecnom zriadení 
 1. Zmluva o práve používania Služby ELWIS 
 1. Žiadosť o prenájom priestorov – plánovaná výstavba základňovej stanice spoločnosti SWAN mobile a. s. – GL_HEL 
 1. Žiadosť o odstránenie stavby a kúpu pozemku 
 1. Pridelenie bytu v 7 BJ Helcmanovce č. 166 
 1. Rôzne 
 1. Záver 

 

Helcmanovce, 21.04.2021 

Tibor Theis v.r.

starosta obce