Obec Helcmanovce, 055 063 Helcmanovce č.161

v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

ZŠ s MŠ Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 41

pre bližšie kliknite na tento odkaz: výberové konanie