Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 16.10.2019

Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach č.49/2019/11 zo dňa 18.09.2019 

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Helcmanovce 16.10.2019

a) kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie
b) požadované doklady
 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie kandidáta, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
c) administratívne náležitosti voľby hlavného kontrolóra
- prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať na adresu: Obec Helcmanovce, Helcmanovce č. 161, 055 63 Helcmanovce, prípadne osobne doručiť do podateľne Obecného úradu, Helcmanovce č. 161 , 055 63 Helcmanovce najneskôr do 2.10.2019, v prípade osobného doručenia do 14.00 h.
d) spôsob vykonania voľby
- posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí komisia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach menovaná na otvorenie a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Helcmanovce, zložená z poslancov obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Helcmanovce .
- uchádzačom zaradeným do zoznamu kandidátov bude najmenej 9 dní pred konaním voľby zaslaná písomná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra
- každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Helcmanovce na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach v časovom rozsahu maximálne 5 minút
- voľba prebehne tajným hlasovaním - na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
e) funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 22.10.2019
f) pracovný úväzok: 0,2


Helcmanovce, 19.09.2019


Tibor Theis  v.r.
starosta obce