POZVÁNKA

 Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 22.04.2020 /streda / o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti DSaK za dodržania hygienických podmienok a to: ochranné rúška, dezinfekcia rúk resp. rukavice a dodržanie vzdialenosti.

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce

Helcmanovce  na rok 2020 a roky 2021-2022

 1. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2020 a roky 2021-2022
 2. Príloha č. 8 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku

 a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce

 1. Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na II. polrok 2019
 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce za rok 2019
 3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly HK obce  č. 1-2019
 4. Cenová ponuka od VSD na rekonštrukciu verejného osvetlenia
 5. Rôzne ( žiadosť o prenájom priestorov, informácia o postupe prác na DSaK)
 6. Záver

 

 

Helcmanovce, 16.04.2020 

Tibor Theis

starosta obce