POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 11.12. 2019 /streda/ o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Helcmanovce na I. polrok 2020

6. Informácia o priebehu prác na DSaK a OcÚ

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

8. Schválenie úverov obce Helcmanovce

9. Úprava rozpočtu obce za rok 2019

10. Dodatok č. 4 k VZN obce č.4 – 2012

11. Inventarizácia za rok 2019

12. Zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Helcmanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. parcla reg. C KN – 365/8 v prospech Mgr. Rastislava Drajnu a Mgr. Marty Drajnovej

13. Zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Helcmanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. parcla reg. C KN – 161/2  v prospech Bernarda Zelenáka  a PhDr. Andreu Zelenákovú

14. Rôzne 1

15. Záver

 

Helcmanovce, 04..12.2019

                                                                                            Tibor Theis

                                                                                            starosta obce