POZVÁNKA   

Program zasadnutia:  
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.    Kontrola plnenia uznesení
4.    Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
5.    Rozpočtové opatrenie Obce Helcmanovce č. 2
6.    Schválenie inventarizačnej komisie pre rok 2020
7.    Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Helcmanovce č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Helcmanovce
8.    Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za I. polrok 2020
9.    Odpredaj novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 4772/11 o výmere 145 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 4772/12 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedené na Okresnom úrade Gelnica, katastrálny odbor, pre okres Gelnica, obec Helcmanovce, katastrálne územie Helcmanovce, v prospech Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Helcmanovce, IČO: 31952313, so sídlom: Helcmanovce 225, 055 63 Helcmanovce
10.    Rôzne 
11.    Záver


Helcmanovce, 22.10.2020

Tibor Theis
starosta obce