Oznam o strategickom dokumente

Obec Helcmanovce  obdržala dňa 05.10.2020 v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26  Košice o strategickom dokumente: „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“.

Obstarávateľom tohto dokumentu je Košický samosprávny kraj,

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice.

Na základe toho, Obec Helcmanovce ako dotknutá obec informuje verejnosť, že do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť (robiť si z neho odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie) na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Toto oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic