POZVÁNKA   

Program zasadnutia:  
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2019
6. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2019
7. Zmena rozpočtu obce za rok 2020
8. Plán Kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na II. polrok 2020
9. Ponukový list – kuchyňa
10. Žiadosť o súčinnosť pri zrušení nefunkčného Združenia obcí DOLNÝ  SPIŠ
11. Odpredaj časti pozemku C KN 4163 rod. Petričkovej
12. Odpredaj časti pozemku C KN 4903/1 Kataríne Vargovej
13. Žiadosť Gréckokat. cir. – farnosť Helcmanovce o odkúpenie časti parcely C KN 4772/1
14. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku Ing. Roth Petričkovej
15. Schválenie žiadosti o byt v obecnej bytovke 
16. Rôzne (informácia – Rekonštrukcia DSaK Helcmanovce,  informácia – korekcia detského ihriska v ZŠsMŠ Helcmanovce) 
17. Záver


Helcmanovce, 22.07.2020


Tibor Theis
starosta obce