POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 21.10. 2019 /pondelok / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Voľba  hlavného kontrolóra obce Helcmanovce
  4. Záver 

V Helcmanovciach, 17.10.2019

                                                                                            Tibor Theis

                                                                                            starosta obce