POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 16.10. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba  hlavného kontrolóra obce Helcmanovce
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úveru na rekonštrukciu Obecného úradu a DSaK obce
  6. Schválenie úveru
  7. Organizačný poriadok ihrísk v ZŠsMŠ Helcmanovce
  8. Rôzne (návrh poplatku za KO na rok 2020)
  9. Záver 

V Helcmanovciach, 09.10.2019

                                                                                            Tibor Theis

                                                                                            starosta obce