POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 18.09. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce
 5. DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE HELCMANOVCE č. 3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
 6. Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na I. polrok 2019
 7. Odpredaj časti pozemku C KN 365/1 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce pre žiadateľov Mgr. Rastislava Drajnu a Mgr. Martu Drajnovú
 8. Žiadosť p. Oľgy Petričkovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce vedenej na LV č. 1 parcela č. C KN 4163
 9. Prefinancovanie úveru
 10. Schválenie obytnej zóny – Nová ulica pri OcÚ
 11. Rôzne (informácia DSaK, chodníky, dom smútku, wifi)
 12. Záver

   

  V Helcmanovciach, 12.09.2019

                                                                                              Tibor Theis

                                                                                              starosta obce