POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 26.06. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k záverečnému účtu obce Helcmanovce za rok 2018
 5. Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2018
 6. Plán Kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na II. polrok 2019
 7. Protest prokurátora voči VZN obce č. 9/2008 o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia na území obce Helcmanovce
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2019 o udržiavaní čistoty na území obce Helcmanovce
 9. Žiadosť Bansko-robotnícky spolok
 10. Žiadosť p. Oľgy Petričkovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce vedenej na LV č. 1 parcela č. C KN 4163
 11. Rekonštrukcia budovy býv. MNV na komunitné centrum
 12. Rôzne
 13. Záver

   

  V Helcmanovciach, 20.06.2019

                                                                                              Tibor Theis

                                                                                              starosta obce