POZVÁNKA 

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 03.03. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce. 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Správa hlavného kontrolóra obce z administratívnych finančných kontrolách.
  5. Záver 

 

Helcmanovce, 01.03.2021 

Tibor Theis

starosta obce