POZVÁNKA 

    

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 29.09.2021 /streda / o 16:30 hod. zasadacej miestnosti OcÚ: 

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  5. Schválenie nájomcov v 7 bj- Helcmanovce 166
  6. Založenie sociálneho podniku obce Helcmanovce
  7. Ponuky – web stránka obce
  8. Rôzne
  9. Záver

 Helcmanovce, 22.09.2021  

Tibor Theis

starosta obce