POZVÁNKA   

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.04. 2019 /pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadaní komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Helcmanovce k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce  na rok 2019 a roky 2020-2021
 6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2019 a roky 2020-2021
 7. Príloha č. 7 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce  Helcmanovce
 8. Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na II. polrok 2018
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce za rok 2018
 10. Schválenie členov DHZO Helcmanovce
 11. Služby – Cenník Citroen Jumper
 12. Rôzne ( Ponuka na prerobenie web stránky obce, odpredaj Kia – valník, zriadenie sociálneho podniku)
 13. Záver

   

  V Helcmanovciach, 10.04.2019

                                                                                              Tibor Theis

                                                                                              starosta obce