POZVÁNKA 

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 27.01. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce. 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Helcmanovce na I. polrok 2021
  6. Príloha č.9 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce Helcmanovce
  7. Riešenie nákladov odpadového hospodárstva obce Helcmanovce
  8. Rôzne
  9. Záver 

 

Helcmanovce, 21.01.2021 

Tibor Theis

starosta obce