Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

Ekodvor Helcmanovce - stavebná časť (zverejnená dňa 28.03.2013)