Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Helcmanovce.

 

 

P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

              Výbor Urbárskej spoločnosti  pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2018 o 1300 hod. v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2017
  4. Správa o plnení PSOL za rok 2017
  5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2017 a  rozpočet na rok 2018
  6. Správa dozornej rady za rok 2017
  7. Odsúhlasenie podielov
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                  Predseda US

 

Prezentácia podielnikov od 1200 – 1300 hod.

 

Predseda : Ondrej Šustrík
Podpredseda : RNDr. Milan Burčák
   
Členovia výboru : Ing. Dušan Mikolaj
  Peter Pisko
  Andrea Šrenkelová
  Anna Furimská
  Vladislav Vimpeľ
   
Dozorná rada : Ing. Bibiána Vargová
  Ivan Leitmančík
  Ing. Dušan Slovinský
   
Tajomník - hospodár : Anna Furimská
   
OLH, lesník: Ing. Dušan Mikolaj
   
055 63 Helcmanovce 161,  
tel. : 053/47 994 20  
   
Kliknutim na odkaz si možete stiahnut stanovy.  
   

Zmluva o dielo " Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce", uzatvorená s firmou MMVH s.r.o., zverejnená na stránke.http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/204113, je k nahliadnutiu.Link, na ktorom je zverejnený dodatok k zmluve o NFP.https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2839680&l=sk

ucet_ UCB_1

ucet_ UCB_2

ucet_ UCB_3

Video zo schodze Urbarskej spoločnosti