Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Helcmanovce

 

 

Číslo VZN Názov VZN Schválené dňa Uznesením číslo Účinnosť od Dokument
           
06/2012 VZN obce o určení času predaja v obchode a času prevádzky  služieb na území obce Helcmanovce  10.12.2012  231/2012  01.01.2013  stiahni tu
05/2012 VZN obce o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Helcmanovce  10.12.2012  231/2012  01.01.2013  stiahni tu
04/2012 VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  10.12.2012  230/2012  01.01.2013  stiahni tu
03/2012 VZN obce o učení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia  19.10.2012  219/2012  01.12.2012  stiahni tu
02/2012 VZN obce - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  13.08.2012  210/2012  28.08.2012  stiahni tu
01/2012 VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Helcmanovce  14.03.2012  155/2012  01.04.2012  stiahni tu
03/2011 Dodatok č. 2  k VZN obce č. 12/2008  14.12.2011  145/2011  01.01.2012  stiahni tu
02/2011 VZN, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepovanie volebných plagátov v obci počas volebnej kampane do EP, na prezidenta SR, do NR SR, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda.  14.12.2011  144/2011  01.01.2012  stiahni tu
02/2010 VZN o opatrovateľskej službe a výške úhrady za poskytované úkony v rámci opatrovateľskej služby  07.12.2009  21-XII/2009  01.01.2010  stiahni tu
01/2009 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ  27.04.2009  19-IV/2009  02.05.2009  stiahni tu
12/2008 VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch  za pracovné úkony vykonávané obcou  15.12.2008  17-XII/2008  02.01.2009  stiahni tu
10/2008 VZN o používaní miestnych komunikácií na území obce  15.12.2008  17-XII/2008  02.01.2009  stiahni tu
09/2008 VZN o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia na území obce  15.12.2008  17-XII/2008  02.01.2009  stiahni tu
07/2008 VZN o podmienkach podnikania v obci  07.07.2008  123-VII/2008  24.07.2008  stiahni tu
06/2008 VZN o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác  07.07.2008  123-VII/2008  24.07.2008  stiahni tu
05/2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  07.07.2008  13-VII/2008  24.07.2008  stiahni tu
04/2008 VZN – Trhový poriadok  07.07.2008  13-VII/2008  24.07.2008  stiahni tu
03/2008 VZN o podmienkach držania psov v obci  07.04.2008  12-IV/2008  24.04.2008  stiahni tu
02/2008 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  14.01.2008  11-I/2008  01.02.2008  stiahni tu