Nové oznamy

Nové oznamy

Zmluva o dielo

28.3.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení podielnici,

dňa 23.3.2013 sa uskutoční Valné zhromaždenie spojené s voľbami do štruktúr US.

Jednotlivých kandidátov môžete navrhnúť  do 8.3.2013 v kancelárii urbárskej spoločnosti.

1.2.2013 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2012 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

5.12.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2012 (piatok) o 16.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

10.10.2012 | Rubrika: Nové oznamy

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!!

Upozorňujeme občanov, že kopaná resp. vrtaná studňa  zmysle zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vodná stavba a vyžaduje si stavebné povolenie.Realizácia studne resp. vrtu bez stavebného povolenia je považovaná za priestupok ( § 105 stavebného zákona ) a môže byť uložená sankcia stavebníkovi i dodávateľovi prác u fyzických osôb až do výšky 33.196,12 € a u právnických osôb až do výšky 165.980,61 €.

10.7.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 3.07.2012 (utorok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

29.6.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2012 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

8.6.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané dokumenty zoznam dlžníkov za odpad a daň s nehnutelnosti.

 

30.5.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážený občania,

Obec Helcmanovce Vás pozýva na miestne oslavy  67. výročia „Víťazstva nad fašizmom a Dňa matiek“, ktoré sa uskutočnia  dňa 13.5.2012  s týmto programom:

4.5.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2012 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

12.3.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážený podielnik , podielnička! Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.03.2012 o 1300 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

2.3.2012 | Rubrika: Nové oznamy

AKO BUDEME PLATIŤ MIESTNE DANE V ROKU 2012

OBEC HELCMANOVCE, AKO SPRÁVCA DANE, OZNAMUJE OBČANOM, ŽE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNY POPLATOK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZAČNE VYBERAŤ AŽ PO DORUČENÍ ROZHODNUTÍ DAŇOVNÍKOM – najskôr od 1. februára 2012.

 

13.1.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané tieto dokumenty: Odpis uznesení zo zasadnutia OZ Helcmanovce dňa 14.12.2011, Všeobecne záväzné nariadenie, Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach konaného dňa 14. 12. 2011, Dodatok č.2 k VZN Obce Helcmanovce č. 12/2008

5.1.2012 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2011 (Streda) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

9.12.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané  Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch, Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovacích _miestach, VZN na rok 2012

1.12.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané dokumenty ROEP.

1.12.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

10.10.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 11.07.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

6.7.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Oznámenie

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce oznamuje,
že príjme pracovníčku na pozíciu účtovníčky Urbárskej spoločnosti a to na
Dohodu o pracovnej činnosti, alebo na základe živnostenského listu

16.6.2011 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

1.6.2011 | Rubrika: Nové oznamy